اينم مطلب

زندگانی امروز آغاز ميشود و در امتداد فردا مينگرد می بالد احيا ميشود و باز می آغازد
و مسئله اينجاست که ديروز رفته امروز برآمده و فردا در خواهد رسيد
همواره در پيش روی نظر کن دردهارا به گذشته واگذار
طراح تويی که آينده خويش را ترسيم ميکنی تنها تو ميتوانی آرامش را در اندرون خود سکنی دهی تنها تو را توان آن آن است که خطای رفته را جبران کنی
پس آغاز کن 01.gif

اگر دانش در ثريا باشد مردمانی از پارس خواهند بود که به آن دست ميابند 01.gif

شاد باشيد 07.gif23.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید